Regulamin

REGULAMIN PÓŁKOLONII ORGANIZOWANYCH PRZEZ SWIMFUN s. c.

DEFINICJE

Organizator: SWIN FUN Magdalena Mokicka Martyna Woźniak spółka cywilna ul. Gęsia 28B/22, 20-711 Lublin, NIP 7123277990, REGON 061544422.

Usługa: realizowana przez Organizatora forma wypoczynku przeznaczona dla Uczestników w miejscu ich zamieszkania w trakcie w ferii letnich i zimowych (półkolonie).

Uczestnik: osoba w wieku od 5 do 13 lat, która została zgłoszona na półkolonie przez Rodzica lub Opiekuna prawnego.

Zgłaszający: Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika lub inna osoba uprawniona do zgłoszenia Uczestnika do udziału w półkoloniach.

Wychowawca: osoba wyznaczona przez Organizatora zajmująca się prowadzeniem półkolonii.

Regulamin: niniejszy regulamin świadczenia usług przez Organizatora określający warunki uczestnictwa w półkoloniach, obowiązujący wszystkich Uczestników oraz ich Rodziców i Opiekunów prawnych.

Umowa: umowa zawierana przez Rodzica lub Opiekuna prawnego w imieniu Uczestnika z Organizatorem, na mocy której Organizator świadczy usługę przewidzianą niniejszym Regulaminem.

Zgłoszenie: poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.swimfun.pl przez rodzica lub opiekuna prawnego w imieniu Uczestnika.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
Na Sportowych Półkoloniach SwimFun
w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

 1. Jeden turnus trwający 5 dni stanowią uczestnicy w liczbie nie przekraczającej 36.
  2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
  3. W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci.
  4. Organizator półkolonii zapewnia minimalną przestrzeń, która nie jest mniejsza niż 4 ?2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
  5. Z sali usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
  6. Zabawki poddawane są dezynfekcji.
  7. Uczestnik nie powinien przynosić z domu żadnych zabawek.
  8. Sukcesywnie wietrzymy sale i pomieszczenia w których przebywają dzieci.
  9. Wychowawcy dbają o zachowanie prawidłowego dystansu społecznego i odległości między uczestnikami ( minimum 2 m).
  10. Rodzeństwo przebywa w jednej grupie.
  11. Wychowawcy półkolonii zachowują dystans społeczny między sobą wynoszący 2 m.
  12. W trakcie spożywania posiłków personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi i pozostałymi pracownikami.
  13. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
  14. Ograniczamy przebywanie osób trzecich do minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
  15. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.
  16. Zapewniamy szybki sposób komunikacji z Rodzicami Dziecka.
  17. Dziecko przejawiające objawy choroby zostaje odizolowane do specjalnie przygotowanej sali, a Rodzic powiadomiony o tym fakcie.
  18. Rodzice zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
  19. Na świeżym powietrzu dzieci z poszczególnych grup uczestniczą w zajęciach zgodnie z zasadami społecznego dystansowania.
  20. Wyjścia poza teren CSR UP organizowane są do miejsc spełniających wytyczne MZ i GIS.
  21. Sprzęt sportowy wykorzystany w trakcie zajęć jest regularnie czyszczony i dezynfekowany.
  22. W wejściu do CSR UP umieszczone są środki dezynfekujące.
  23. Regularnie przestrzegamy zasad mycia rąk. Przypominamy o tym dzieciom.
  24. Monitorujemy codzienne prace porządkowe i dezynfekujące.
  25. Pracownicy mają zapewnione środki ochrony osobistej.
  26. Do pracy przy organizacji półkolonii przychodzą osoby bezwzględnie zdrowe.
  27. W zajęcia opiekuńcze nie są angażowane osoby powyżej 60. roku życia
 1. ZASADY OGÓLNE
 2. Półkolonie prowadzone są przez Wychowawców
 3. W półkoloniach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako Uczestnicy. Uczestnik nie może odstępować udziału w opłaconych zajęciach osobom trzecim. O obecności rodzica lub opiekuna towarzyszącego Uczestnikowi podczas zajęć decydują Wychowawcy,
  o ile nie warunkuje tego program półkolonii.
 4. Warunkiem udziału w półkoloniach jest akceptacja niniejszego regulaminu przez rodzica lub prawnego opiekuna prawnego Uczestnika, wypełnienie zgłoszenia oraz terminowe wniesienie opłaty zgodnej z ofertą Organizatora półkolonii.
 5. Przed dokonaniem zgłoszenia udziału w półkolonii rodzic lub opiekun prawny powinien zapoznać się z Regulaminem. Osoba dokonująca zgłoszenie udziału, wyraża tym samym zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Zgłaszający jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych zgodnych
  z prawdą. O każdej zmianie danych osobowych lub innych istotnych danych związanych uczestnictwem w półkoloniach Zgłaszający lub Uczestnik ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.
 7. Półkolonie odbywają się w jednotygodniowych (5 dni) turnusach.
 8. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką Wychowawców w godzinach od 7.00 do 16.00.
 9. WARUNKI PŁATNOŚCI
 10. W dniu dokonania zgłoszenia Zgłaszający otrzymuje informację o wysokości kwoty, którą należy wpłacić na konto Organizatora oraz na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje potwierdzenie rezerwacji (wysłania Zgłoszenia).
 11. Dokonując zgłoszenia Zgłaszający jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty za półkolonie nie później niż 5 dni  od wypełnienia zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie następuje na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu lub później, Zgłaszający jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty za półkolonie nie później niż 2 dni od wypełnienia zgłoszenia. Odstępstwa od warunków płatności muszą zostać zawarte w zgłoszeniu.
 12. Wpłacenie całości kwoty należnej za półkolonie w przewidzianych terminach jest jako zawarcie Umowy uczestnictwa w półkoloniach.
 13. Brak wpłaty w terminach określonych powyżej powoduje automatyczne rozwiązanie umowy z Uczestnikiem bez konieczności zwrotu zadatku.
 14. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto bankowe Organizatora lub dzień wpłaty gotówkowej w siedzibie Organizatora.
 15. Zgłaszający po zawarciu Umowy zobowiązany jest dostarczyć pierwszego dnia turnusu   Organizatorowi komplet wypełnionych dokumentów (karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku ) które Organizator zamieścił na stronie internetowej.
 16. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie dotyczące wybranego przez Zgłaszającego turnusu.
 17. Wpłacenie kwoty należnej za turnus musi zostać dokonane zgodnie z przekazanymi informacjami w e-mailu potwierdzającym rezerwację miejsca na turnusie .

III. REZYGNACJA

 1. W przypadku rezygnacji z półkolonii wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 2. Niezależnie od powyższego w przypadku rezygnacji z półkolonii z przyczyn losowych (np. choroba, wypadek udokumentowane zaświadczeniem lekarskim) na 7 dni przed ich rozpoczęciem lub w trakcie ich trwania zwrotowi podlega niewykorzystana część opłaty pomniejszona zadatek oraz o poniesione koszty związane z organizacją półkolonii (np. bilety wstępu, zakup wyżywienia, wynagrodzenie opiekunów itp.).
 3. Organizator, na wniosek Zgłaszającego,  może wyrazić zgodę na całkowity zwrot wpłaty tylko  w przypadku, gdy Zgłaszający rezygnację znajdzie osobę na zwolnione miejsce na ten sam turnus.
 4. Organizator nie przewiduje zwrotu pieniędzy w przypadku zgłoszenia choroby uczestnika, wypadku losowego lub innej przyczyny nieobecności w dniu rozpoczęcia półkolonii a także w trakcie ich trwania .
 5. Organizator nie przewiduje zwrotu pieniędzy w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Uczestnika na półkoloniach.
 6. Rezygnacja z udziału w półkoloniach następuje z dniem doręczenia Organizatorowi pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji z udziału w półkoloniach. Organizator dopuszcza składanie oświadczeń o rezygnacji w formie mailowej, o ile ich otrzymanie zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 7. REALIZACJA UMOWY
 8. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie oraz programie półkolonii
 9. W czasie trwania zajęć Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych
  w ofercie półkolonii.
 10. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do  odwołania półkolonii w przypadku mniejszej niż 15 liczby zgłoszeń na jeden turnus. W tej sytuacji Organizator deklaruje całkowity zwrot wniesionych opłat. O tej decyzji każdy ze Zgłaszających poinformowany zostanie indywidualnie w formie mailowej.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursów (do dnia rozpoczęcia włącznie) lub przerwania kursu w wypadku działania siły wyższej (wydarzenia polityczne, działania militarne, decyzje władz państwowych, samorządowych lub innych instytucji, klęska żywiołowa itp.), ma jednak obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Zgłaszającego.
 12. UDZIAŁ W PÓŁKOLONII
 13. Osoby Zgłaszające zobowiązane są do wypełnienia Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika,
  w tym podania faktycznego stanu zdrowia Uczestników, a także do poinformowania przed rozpoczęciem półkolonii o schorzeniach Uczestnika, np. o alergiach pokarmowych lub innych ważnych informacjach.
 14. W przypadku gdy Uczestnicy nie będą odbierani przez rodziców lub opiekunów prawnych wymagane jest wcześniejsze podanie danych identyfikacyjnych osoby uprawnionej przez do odbioru Uczestnika bądź też wypełnienie stosownego oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego w sytuacji gdy Uczestnik po półkolonii samodzielnie opuszcza miejsce jej odbywania.
 15. W trakcie trwania półkolonii Organizator sprawuje opiekę nad Uczestnikami półkolonii.
 16. Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę Uczestnika do placówki i z powrotem oraz ponoszą koszty związane z dowodem i odbiorem Uczestnika z placówki.
 17. Uczestnik jest zobowiązany stosować się do poleceń osób prowadzących półkolonie.
 18. Uczestnik drastycznie naruszający Regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec Organizatora, instruktorów, opiekuna lub innych Uczestników może zostać usunięty z półkolonii. W tym wypadku, Organizator zwraca pieniądze za niewykorzystaną część półkolonii na zasadach przewidzianych w przypadku rezygnacji.
 19. Uczestnicy półkolonii mają prawo:
 • spokojnego wypoczynku,
 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu,
 • korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętu niezbędnego do realizacji programu półkolonii,
 1. uczestnicy półkolonii mają obowiązek do:
 2. a) wykonywać wszystkie polecenia wychowawcy/instruktora;
 3. b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;
 4. c) brać udział w realizacji programu półkolonii;
 5. d) szanować cudzą i osobistą własność;
 6. e) nie oddalać się bez wiedzy wychowawcy od grupy;
 7. f) przestrzegać zasad Regulaminu Półkolonii.
 8. Wszyscy Uczestnicy półkolonii zostają objęci na koszt Organizatora ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 10. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Uczestnika lub działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług lub przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć lub siłą wyższą
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, środki płatnicze oraz inne rzeczy osobiste pozostawione przez uczestników podczas pobytu na półkoloniach.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie półkolonii mienie, chyba że utrata nastąpiła z przyczyn leżących po jego stronie na skutek niewłaściwego przechowywania.
 13. Rodzice i opiekunowie prawni są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez Uczestnika i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.

VII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje z tytułu nienależytego wykonywania umowy lub jej niewykonywania mogą być składane:
 2. w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora: ul. Gęsia 28B / 22 20-711 Lublin

lub

 1. w formie mailowej na adres poczty elektronicznej: kontakt@swimfun.eu
 2. Reklamacje, na podstawie których Zgłaszający żąda zwrotu części lub całości ceny należy składać wyłącznie w formie określonej w ust. 1 lit. a.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 4. datę sporządzenia reklamacji,
 5. imię i nazwisko i adres zamieszkania osoby składającej reklamację,
 6. tytuł oraz uzasadnienie reklamacji,
 7. kwotę roszczenia,
 8. wykaz załączonych dokumentów,
 9. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
 10. Organizator  rozpoznaje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o zajętym przez Organizatora stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania.
 11. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje Zgłaszającemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: ?RODO?) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnianych poprzez formularz kontaktowy i zgłoszeniowy będzie Swim Fun s.c ul. Gęsia 28B/22 . Kontakt z nami możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: kontakt@swimfun.eu
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawna takiego przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą nikomu ujawniane. Dostęp do danych będzie miał jedynie nasz pracownik udzielający odpowiedzi na przesłane zapytanie.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas w jakim istniał będzie cel przetwarzania, a więc potrzeba wzajemnego kontaktu zainicjowanego przesłanym zapytaniem. Po tym czasie dane osobowe zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.
5. Ma Pani/Pan prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c. przenoszenia danych;
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).
6. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesłania zapytania i udzielenia przez nas odpowiedzi.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
Kto i w jakim celu przetwarza dane osobowe.

Kto i w jakim celu przetwarza dane osobowe.

 1. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014roku poz. 1182 z późn zm.).
 2. Organizator zobowiązuje się do nie udostępniania danych osobowych osobom trzecim.
 3. Przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach marketingowych obejmujących towary lub usługi podmiotów trzecich wymaga wcześniej uzyskania zgody na taki sposób przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 5. Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych Organizator przekazuje następujące informacje:
 6. adres swojej siedziby i pełna nazwa: SWIN FUN Magdalena Mokicka Martyna Woźniak spółka cywilna ul. Gęsia 28B/22, 20-711 Lublin,
 7. cel zbierania danych: realizacja umowy, ocena stanu zdrowia Uczestnika półkolonii, wystawienie faktury lub paragonu i prowadzenie sprawozdawczości finansowej,
 8. nie przewiduje się odbiorców danych osobowych,
 9. użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych,
 10. dane osobowe są udostępnianie dobrowolnie.
 11. Organizator nie zbiera danych osobowych od osób, które nie korzystają z usług określonych Regulaminem.
 12. Organizator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, który dane osobowe dotyczą.
 13. W przypadku umieszczenia przez konsumenta swoich danych osobowych na serwerze przedsiębiorcy i ich utrwalenia, przedsiębiorca informuje konsumenta o uprawieniach do kontroli przetwarzania danych osobowych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności:
 14. prawie wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych,
 15. prawie wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych w celach i przypadkach określonych ustawą o ochronie danych osobowych.
 16. Organizator nie zgłasza zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 17. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, Administrator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Portalu na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu oraz umożliwiają sprawne świadczenie usług. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z usług.
 18. INFORMACJE DODATKOWE I KLAUZULA SALWATORYJNA
 19. Spory, które mogą wyniknąć z zawartej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności przez rokowania i porozumienie stron.
 20. Spory, które nie zostaną rozwiązane poprzez porozumienie stron, rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne. W drodze odrębnej umowy spór może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.
 21. Pozostałe sprawy, które nie zostały uregulowanie niniejszym regulaminem regulują przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz w niezbędnym zakresie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 1422).
 22. Organizator nie jest uczestnikiem i nie przystąpił do fakultatywnego kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku
  o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171 poz. 1206 z późn. zm.) ale w swej działalności przestrzega dobrych obyczajów, w tym uczciwych praktyk rynkowych.
 23. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego regulaminu, ale w miejsce powyższych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.
 24. Jakiekolwiek uwagi, zapytania oraz spostrzeżenia sugerujemy kierować drogą elektroniczną kontakt@swimfun.eu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 03.11.2016 roku